02-5817176

סוסיא הר חברון

"במספר שמות" – האיזון המושלם בין מקומו של הפרט לצרכי הכלל הנו ההכרה כי כולנו 'מספר סידורי' מחד אך 'שם פרטי' מאידך.