02-5817176

סוסיא הר חברון

"וירא שר האופים כי טוב פתר" – החקיינות מסוכנת. מה שטוב לחברך עלול להיות אסונך ומה שיביאו לארמון המלוכה עלול להביאך לעמוד התליה.