02-5817176

סוסיא הר חברון

השרברב המזמר (הבעל שם טוב)

אָשָׁ֖ם ה֑וּא אָשֹׁ֥ם אָשַׁ֖ם לַה': (ויקרא ה יט)

הבעל שם טוב זכרו יגן עלינו בא לעיר אחת קודם ראש השנה, ושאל מאנשי העיר מי הוא הבעל תפילה בימי הנוראים, והשיבוהו כי הרב אב בית הדין מהעיר, וידרוש מאתם איך הוא הנהגת תפלתו, וישיבו כי ביום הכיפורים אומר כל הוידויים בניגונים שמחים מאד, וישלח אחר הרב דמתא (רב העיר), וישאלו על מהות הדבר הזה, ויען הרב, הנה עבד מלך הפחות והנבזה, הגורף צינורות מי שופכי החצר, ומנקה החצר מכל הטינופות, למען יהיה חצר המלך נקי, כאשר הוא אוהב המלך מאד, בעת גורפו הצינורות ונקיון החצר מכל אשפתות הנמצא בו מכל לכלוך, שמח מאד כי מנקה חצר המלך ומזמר ניגוני שמחה, שעושה נחת רוח למלך, והמשל מובן, ויען הבעש"ט אם תתפללו בכוונה זאת, יהי חלקי עמכם.

הטיפול וההתמודדות עם חטאינו ונפילותינו הנו שמחה גדולה לנו. חדוות  ניסיונות התיקון גדולה היא  לאין ערוך מצער הנפילה ובושת החטא. מנקים אנו את חצר המלך מהלכלוך והזוהמה שהצטברו בה חלקם בגללנו, חלקם בנסיבות החיים שהוכתבו לנו וחלקם מפסולת שזרים השליכו לתוכה.

פותחים אנו סתימות, זוחלים בתעלות ביוב, מתעסקים בכל מאוס ודוחה אולם הכל לשם שמים, לשמחת המלך שכה אוהב את חצרו וכה מעריך את מנקיה.

וידוי אומרים בשירה, סליחה מבקשים בריקוד ומתפוצצים מאושר על  הזכות לנקות ולתקן.