02-5817176

סוסיא הר חברון

יקר זה מחייב (רבי שמחה בונם מפשיסחא)

וְנָתַ֣ץ אֶת־הַבַּ֗יִת (ויקרא יד לד – מה)

בעת שהנהיג, ר' שמחה בונם,  עדה אחרי פטירת רבו הקדוש 'היהודי' זכר צדיק לברכה התקרבו אליו אנשי שלומנו בהתלהבות עד שהפקירו עצמם. ולא דאגו על פרנסה ומזונות בני ביתם כלל. ועל ידי זה נפל החן שלו בעיני הבעלי בתים המתנגדים יותר משאר צדיקי דורו. וכל מה שרדפוהו יותר התקרבו אליו יותר. ופעם אחת בא אליו אברך מופלג להסתופף בצילו ונסע אחריו חותנו. ובא לפני הרבי ר' בונם בחוצפה לאמור הלא אתם מקלקלים אנשים בעלי צורה, לישב אצלכם ולהשליך הכל, ואתם אומרים שמלמדים אותם יראת שמים הלא אתנו הספר 'ראשית חכמה' ו'רוקח' ועוד שכתוב בהם יותר ממה שאתם בעצמכם. ולמה להם רבי וכדומה דברי חידודין ותקיפות. השיב, רבי שמחה בונם, כי בהיותו רוקח היו שם שני דוקטורים אשר יצאו מחדר אחד בשוה. דוקטור אחד הלך לכל החולים בין קרוא ואינו קרוא ולא השגיח כמה מעות נותנים לו. כי היה חס מאד על המדוכאים בחולי. והשני לא רצה לילך בלי תשלום שני זהובים מקודם. ובהמשך הזמן השני היה חשוב עד שנתנו לו הכפול. והאחד לא רצו שיבא אף בחנם. וזה היה מחמת שהיה בזול קראוהו תיכף והוא נתן מירשם  בחשבו שעל מחלה זה היא. אבל המה לא קיבלו את המירשם כלל בבבית המרקחת שהיה ביוקר. ולמחרתו קראוהו שנית וראה שהכביד חליו, וחשב שכבר בחנו ולקחו את הרפואה שנתן אתמול ואם לא הועיל ועוד הכביד החולה. אם כן בודאי היא מחלה אחרת לכן נתן מרשם אחר אבל באמת היה המחלה כפי ששפט מתחילה. והמירשם השני היה למחלה אחרת עד שמתו לא עלינו. לא כן השני שעלה קריאתו ביוקר על כן שמעו לכל דבריו ולקחו תיכף המירשם הראשון והועיל, כן הנוסעים אלי בחולי הנפש הנה יש להם יגיעות הרבה ורדיפות גדולות מחותניהם ובני ביתם על שבאים אלי. והכל ביוקר להם. לזה שומעים ביותר לבא ליראת שמים.

דבר המוענק בחינם אינו זוכה להערכה. מוצר שנרכש בחצי מחיר זוכה ליחס מזולזל כולנו מרגישים שפתרון בגרוש שווה גרוש ושעצה שניתנת בחינם כנראה שאינה מקצועית דיה.  היוקר מביא עמו יוקרה וככל שהמחיר גבוהה יותר  תחושת האיכות  והיוקרתיות נוסקות בהתאמה.  איכות האתרוג נקבעת על פי מחירו ורמת השכונה בהתאם למחירי דירותיה.

מוצרי איכות דורשים  מחיר גבוהה, בכסף, בזמן, בהתמסרות, בביקורת חברתית ובנטישת אזורי נוחות. אם יש לך מוצר יוקרה למכור אל תתבייש לגבות עבורו מחיר שיגביר את המאמץ לזכות בו ואת ההודאה על עצם הזכות לרוכשו.