02-5817176

סוסיא הר חברון

למה כובע ? (רבי ישראל מרוז'ין)

וְעָשִׂ֥יתָ מְנֹרַ֖ת זָהָ֣ב טָה֑וֹר מִקְשָׁ֞ה תֵּעָשֶׂ֤ה הַמְּנוֹרָה֙  (שמות כה ל )

מרן הרזינר (רבי ישראל מרוז'ין) על פי משל לסוחר אחד עשיר שנסע למרחקים והביא מנורה טובה ויקרה ותלה אותה בהיכל ביתו הפנימיות והביא אומן אחד ועשה מכונה בכותל שעל ידי המשיחה (חבל) יוכל להגביהה את המנורה ולהורידה בכל עת שירצה. פעם אחת בא עני אחד לבקש נדבה והסוחר לא היה בחדר המנורה. וראה העני שאין איש בבית. והוטב בעיניו החבל מהמנורה. כי למנורה עצמה לא יוכל להגיע. ולקח הסכין מכיסו. וחתך את החבל מהכותל ולא ידע העני כלל אשר החבל קשור במנורה למעלה על ידי מכונה. ותיכף נפלה המנורה היקרה. וכאשר שמע הסוחר קול השבירה מהמנורה היקרה, שאין נמצא כמותה בכל המדינה, ובא לחדר ומצא שעני אחד עשה לו היזק גדול כזה וכל בני הבית ומשרתים נבהלו מקול השבירה מהכלי הזאת. מה עשה בעל הבית העשיר לעני זה שהזיק בידיים במזיד ולא בשוגג. נטל מהעני את הכובע מעל ראשו. והמשרתים ובאי ביתו צעקו עליו כי על היזק גדול כזה יקח את הכובע של העני ששוה שני פרוטות ?! השיב להם בעל הבית: אל יהיה לכם לפלא כי אני ידעתי את כוונת העני אשר לא חשב כלל לעשות לי היזק כזה רק כל כוונתו לא היה רק על החבל כי העני אין משיג כלל את שוויו מהמנורה והחבל אין שוה רק כפי שוויו של הכובע שלו. וסיים בדברי קודשו: זהו הפירוש כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כי כשאדם עושה עבירה חס וחלילה פוגם בעולמות עליונים, ומשבר העולמות העליונים היקרים. אבל כוונת האדם לא חס ושלום לפגום בעולמות רק לתענוג שיש לו בעת עשיות העבירה. ומשלם לו השם יתברך גמולו כפי התענוג והנאה שיש לו בשעת מעשה וזהו הפירוש "כמעשהו", ולא כהזיקו שעשה בזה בעולמות. היש לך חסד גדול מזה ?

חייבים אנו ללמוד מהעשיר האצילי שבסיפור.  אל לנו לשפוט את מעשי סובבינו על פי  תוצאותיהם אלא אך ורק על פי כוונותיהם. נכון שהתנפצה מנורת יוקרה לרסיסים אולם העני בסך הכל גנב חבל ולא ידע מה מחובר אליו במנגנון נסתר. הילד רק נחפז לצאת מהבית ולא באמת התכוון לשפוך את המרק על השמלה של החותנת. נכון שנעלבתי עד עמקי נשמתי אך חברי בסך הכל סיפר בדיחה לא מוצלחת כדי לזכות בבדל חיוך וקורטוב פרגון מהחבר'ה.  גם אנו מייחלים לשיפוט שכזה לטעויותינו אז כדאי שנאהב לרענו כמונו.