02-5817176

סוסיא הר חברון

דולה ומשקה (הרי"מ מגור)

מֵחֹטֵ֣ב עֵצֶ֔יךָ עַ֖ד שֹׁאֵ֥ב מֵימֶֽיךָ: (דברים פרק כט, י)

שמעתי שהגאון הקדוש בעל חידושי הרי"מ זכרו יגן עלינו סיפר מעשה, שהגאון הקדוש בעל ספר 'מגלה עמוקות' קודם פטירתו נתן בצוואתו שימנו אב בית דין במקומו את ר' משה שואב המים מעירו ותהום כל העיר, אך היו יראים לעבור את צוואת קדשו, ואף שהיו כמה גדולים, ואף בניו הקדושים, אף על פי כן עשו כפקודתו ולקחו לרב בעל כורחו של הר' משה שואב המים, וישב על כסא הרבנות. ואף שצעק שאין יודע להורות שום הוראה ודבר תורה, אף על פי כן אמרו לו מה לך שתהיה רב ודיין עלינו ונתנה לך שכר פרנסתך ולא תצטרך להיות שואב מים, ונענה לדבריהם, והוא לא עשה מאומה רק יושב על כסא הרבנות זמן רב, ויצא גזירה רעה רחמנא ליצלן על לימוד הש"ס לאוסרו חס ושלום במצוות המלך, ונכנסו חכמי ישראל ובעלי בתים אצלו שיעשה מה שבאפשרות לבטל הגזירה רעה כי איש צדיק הוא ובאם לאו, שלא יוכל לבטלו, יעבירוהו מהרבנות, והשיבם שישיב להם תשובה, ובתוך כך נעלם הרב לגמרי מן העיר וחפשוהו בכל הדרכים ובאו לכפר אחד ושאלו לערל אחד באם שראה בכאן איזה יהודי מעירם והשיב להם שזה שלשה ימים בא יהודי אצלו מהעיר ובקש שאתן לו חדר מיוחד, והוא בפה שלושה ימים שלא אכל ולא שתה ואין יודע מה זאת, ונכנסו אצלו וראו שהרב מעירם הוא וכשפתחו הדלת וראה אותם, אמר להם הרב מזל טוב, שבטלה הגזירה, ואמר להם שהיה מוכרח להיות פה בכפר הזה לחזור על כל הש"ס בע"פ עם פירוש רש"י ז"ל ואפילו על תיבות הלע"ז (כי ידוע שהגאון הקדוש בעל חידושי הרי"מ זי"ע היה מדקדק מאד בתיבת הכתוב בלשון לע"ז) ואם חס וחלילה לא היתי מצליח לחזור הש"ס בעל פה עם פרש"י ז"ל היה חל הגזירה חס ושלום, וכעת ברוך ה' בטלה הגזירה.

והסיבה שהיתה איך הבעל מגלה עמוקות היה מכיר את השואב מים הנ"ל, כי תמיד היה הולך השואב מים להמקוה בלילה במאוחר הזמן כדי שלא ידע שום אדם מזה אך פעם אחת היה מאחר בעל מגלה עמוקות  להגיע למקוה, ופגש בו והפציר בו בעל מגלה עמוקות להגיד לו מי הוא, והיה מגלה לו סוד, שהוא מן הנסתרים.

כל חוטב עצים ושואב מים, עשוי להיות צדיק נסתר וגאון מסתתר שהרי שאיבת המים הנה הענקת חיים וחטיבת עצים אינה אלא הפצת חום בעולם.

כל מנקה רחובות וכל מוכר ירקות עשוי להיות צדיק נסתר שהרי ניקוי רחובות הנו טיהור העולם מזוהמתו ומכירת ירקות הנה הפצת ניצוצות קדושת ארץ ישראל לכל דורש.

כל מאבטח בשערי הקניון וכל נהג מונית עשוי להיות צדיק נסתר  שהרי מתענינים הם בכל אדם ופותחים את תיקיהם המוסתרים והמודחקים ואת  של כל  נוסע או כל עובר ושב.

בל נחפש את בחירי האנושות בקרב האליטות המהלכות בראש בואו נתור אחריהם דוקא בקרב חוטבי העצים ושואבי המים.