02-5817176

סוסיא הר חברון

הפוך על הפוך (רבי מרדכי מלכוביץ')

וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־אָחִ֗יו אֲבָל֘ אֲשֵׁמִ֣ים׀ אֲנַחְנוּ֘ (בראשית מב  כא)

פעם אחת בא לפני רבי מרדכי מלכוביץ' איש בעל עבירה גדול רחמנא ליצלן ובקש מאתו שיתן לו תשובה, בהתודתו לפניו כל מעשיו הרעים בפרטיות, ואמר שיקבל עליו כל הענוים וסגופים שיצוה עליו, אך שיהיה כפרה על כל עונותיו, ויאמר אליו עתה שמע בקולי את כל אשר אצוך, ולא תסור ימין ושמאל, ויאמר מקבל אנכי עלי ככל אשר יצוני הרב הקדוש, ויאמר לו כה תתנהג בבואך לביתך תהיה זאת הנהגתך בעניני סעודתך, תאכל בכל סעודת הבוקר, פת חטים נקיה, תרנגולת צלויה, ולפת טוב ושמן עם בשר, ותשתה אחר הסעודה בכל יום צלוחית  יין שרף טוב, וכן בערב כנ"ל בלי שום שינוי, ותשן כל הלילה במטה מוצעת היטב , ועוד נתן לו התנהגות בתענוגי עולם הזה, ואין לך להתענות ולא להסתגף שום סיגוף, ובה תהיה התנהגתך שנה תמימה ובכלות השנה תבא אלי, ואז אדע מה אעשה לך, וישתומם האיש, יען כי חשב כי יגזור עליו תענית הפסקות, גלגול שלגים, טבילה במי קרח, גלגול נמלים, לשכב על האסקופה בבית הכנסת שידרכו כולם עליו, ועתה הוא גוזר עליו להתענג בתענוגי עולם הזה ?! האם בזאת יסור עווני וחטאתי תכופר ?! אך הרב הקדוש גזר שכן יעשה ולא ישנה ולא ימיר, האיש נסע לביתו והתחיל להתנהג כן, והיה בכל עת אכלו ושתו, התישב בעצמו, אנכי החוטא פושע ומורד באלהים חיים, המרתי רוחו ורצונו, עברתי על תורתו הקדושה, רוחו ורצונו, עברתי על תורתו הקדושה, טבעתי נפשי האצילה משמי מרומים, חלק אלהי כו' וטבעתי ביון מצולה בעמקי הקליפות, ואיך אוכל עוד להתענג בתענוגי תבל ובמעדנים ערבים לחכי, הלא ראוי לי לגרוס בחצץ שיני ולאכול מרורות, והיה מתמרמר בלבו, ומעיו נהפכו בקרבו, ושפך בכל עת, כנחל דמעה מעומקא דלבא, והאיש ההוא היה בעל בשר ואיש שמן, וממרירת הלב בכל עת האוכל ומרוב בכיותיו ואנחותיו מעומקא דלבא היה הולך דל וחסר בכל יום ויום, ומשמן בשרו רזה עליו, ובמשך השנה צפד עורו על עצמותיו ונעשה כקנה היבש, אך עורו ועצמיו, וכחו סר מעליו ונעשה חלש גדול וחולה, ובאם שהיה מתנהג עוד יותר ממשך השנה באכילתו ושתיתו, היתה קץ לחייו, ובכלות השנה נסע בכחי כחות עד ביאו ללכוביץ', בהיותו חלש למאד, ובהביט עליו הרב הקדוש ויאמר אליו די, ויתן לו התנהגות אחרים, ונעשה בעל תשובה גמור עד יום מותו.

שפע מוגזם וחיסרון גדול מביאים לחשבון נפש. השאלות למה זה מגיע לי ? האם זה מגיע לי ? והאמנם זה מגיע לי ?! מתחילות להתעורר רק במצבי הקיצון של החיים בתהומות חרפת הרעב או במזללות הברבורים, השלו והדגים.  הרהורי התשובה יכולים להציף את הנפש מתוך כאב וחסרון ומתוך שפע מוגזם שממש איני ראוי לו. לעיתים השפע המוגזם מעורר רגשות אשם ותנועת תשובה חזקות ויציבות מן הרעב, הכאב והצמא. עצמת התשובה מתוך שפע כה חזקה וכאבי הנפש אותה היא מעוררת כה מוחשיים עד כי הגוף מצטמק, קמל וצופד ביחס הפוך לכמות המזון הנאכל וביחס ישר לעוצמת גלי החרטה הגואים בתוככי הנפש.

בפעם הבאה כשנותן השרות צועק עליך תן לו טיפ הגון, כשילד מתחצף תן לו חיבוק  וכשמישהו מקלל ומנאץ ברך אותו מלב אוהב.