02-5817176

סוסיא הר חברון

"לך לך מארצך… אל הארץ אשר אראך" – עזיבת השלב שכבר מיצה את עצמו בטרם התבהרות היעד הבא, הוא מבחן העל של המאמין. בהצלחה.