02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" –  אנשים גדולים נושאים רעיונות גדולים, עושים מעשים גדולים ולפיכך זקוקים הם לרכוש גדול.