02-5817176

סוסיא הר חברון

"יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי" – נראה כי קריאת שם האבות ,דרכם ומורשתם ,על דור הבנים היא ראשית ואחרית משימות חיינו.