02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואכלתם אותו בחיפזון" – אמנם 'החיפזון מן השטן' אולם ישנם רגעים בחיים ש'אם לא עכשיו אימתי'.