02-5817176

סוסיא הר חברון

"בהמתך לא תרביע כלאים" – קצת ענוה דרושה לכולנו בפני הבורא והבריאה וריסון יכולותינו המדעיות היא המרשם לה.