02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויך את הסלע במטהו" – דור נוחלי הארץ נעתרים לדיבורים ולא למכות. מי שאינו מפנים זאת לא יכניסם לארץ.