02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויקח מאבני המקום" – חייב אדם להיבנות דוקא מאבני המקום בו הוא נמצא, גם אם נקלע אליו בעל כורחו וכנגד רצונו.