02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואני אקשה את לב פרעה" – לעיתים עמדותינו הנחרצות והליכתנו ראש בקיר אינן בחירתנו אנו אלא חלק מענישה והסתר פנים. נשים לב וניזהר.